《正统道藏》中国道教史上重要道藏之一,明代编纂。明成祖即位之初(1403),曾令第四十三代天师张宇初重编《道藏》,永乐八年(1410),张宇初去世,又令第四十四代天师张宇清继续主持编藏。
当前位置:清净莲海道教大藏经(非赢利,纯公益网站) -> 道藏图书馆

TOP

中華續道藏 .下载
2024-01-12 15:02:08 来源: 作者: 【 】 浏览:24次 评论:0

点击下载:中華續道藏01    点击下载:中華續道藏02


点击下载:中華續道藏03    点击下载:中華續道藏04


点击下载:中華續道藏05    点击下载:中華續道藏06


点击下载:中華續道藏07    点击下载:中華續道藏08


点击下载:中華續道藏09    点击下载:中華續道藏10


点击下载:中華續道藏11    点击下载:中華續道藏12


点击下载:中華續道藏13    点击下载:中華續道藏14


点击下载:中華續道藏15    点击下载:中華續道藏16


点击下载:中華續道藏17    点击下载:中華續道藏18


点击下载:中華續道藏19    点击下载:中華續道藏20


 中華續道藏 

Supplementary Taoist Canon of China

《中華續道藏》,初輯20冊,龔鵬程、陳廖安主編,臺灣新文豐公司出版。

中華續道藏

出版:臺灣新文豐公司

主編:龔鵬程   陳廖安

中華續道藏初輯第一冊

1. 太上老君寶錄 七卷 宋謝守灝撰 元至正十七年抄本

2. 神仙傳十卷 舊題晉葛洪撰 清文淵閣四庫全書本

3. 列仙全傳九卷 明王世貞輯次汪雲鵬輯補 明萬曆間新都汪雲鵬刊本

4. 廣列仙傳七卷 明張文介輯撰 明萬曆十一年刊本

5. 歷代神仙史八卷 清王建章纂輯真吾清嵐增訂 民國甲子東陸書局出版江左書林順記發行本

6. 繪圖歷代神仙傳二十四卷 清三魚書屋主人輯 清宣統元年石印本

7. 長春道教源流八卷 清陳銘珪撰 民國間東莞陳氏聚德堂叢書刊本

8. 白雲仙表一卷 清完顏崇實撰 清道光二十八年戊申刊本 

9. 龍門正宗覺雲本支道統薪傳二卷 清陸本基編訂 民國十六年刊本

中華續道藏初輯第二冊

10. 古今列仙通紀六十卷 清薛大訓撰 清刻本

11. 五百靈官爵位姓氏總錄一卷 不署撰人 清光緒三十二年丙午重刊道藏輯要本

中華續道藏初輯第三冊

12. 龍虎山志三卷續編一卷 元明善奉敕編明周召續編 元刊明代修補續增本

13. 重修龍虎山志十六卷 清婁近垣撰 清乾隆五年刊道光十二年修補本

14. 閤皁山志二卷 明喻策撰 明萬曆丙戌鈔本

15. 茅山全志十四卷 清笪蟾光審編 清光緒四年刊本

16. 穹窿山志四卷 清吳偉業等纂修 民國三十二年刊本

17. 嶗山志八卷附遊嶗指南 明黃宗昌撰 民國即墨黃於斯堂刊本

18. 青城山記二卷 清彭洵編輯 清光緒丙午年重刊

19. 岷陽前志四卷後志八卷 清孫澍撰 孫錤續輯 道光十四十六年鵝溪村舍刊本

中華續道藏初輯第四冊

20. 逍遙山萬壽宮志十二卷 清金桂馨漆逢源同撰 清光緒四年南昌鐵柱宮刊本

21. 大嶽太和山志十五卷 明任自垣撰 明內府寫本明刊黑口本配補

22. 武當嘉慶圖不分卷 明趙弼撰 明宣德七年刊本

23. 華嶽志八卷 清李榕纂輯 清光緒三十年修補道光間刊本

24. 重陽庵集不分卷 清梅志遲編輯 清光緒十二年錢塘丁氏嘉惠堂刊本

中華續道藏初輯第五冊

25. 羅浮志十冊 明陳梿撰 清道光伍崇曜校刊嶺南遺書本

26. 羅浮山志會編二十二卷 清宋廣業纂輯清康熙五十五年刊本

27. 浮山志五卷 清陳銘珪撰 民國間東莞陳氏聚德堂叢書

28. 羅浮志補十五卷 清九龍真逸補 民國九年刊本

29. 金鼓洞志八卷 清朱文藻纂輯 清光緒十二年錢塘丁氏嘉惠堂刊本

30. 城北天后宮志不分卷 清丁午輯 清光緒十二年錢塘丁氏嘉惠堂刊本

中華續道藏初輯第六冊

31. 武夷山志二十四卷 清董天工編 清道光九年績溪羅氏尺木軒重刊本

32. 武林玄妙觀志四卷 清仰蘅輯 清光緒十二年錢塘丁氏嘉惠堂刊本

33. 重印玄妙觀志十二卷 民國李理安輯 清道光刊本

34. 長春觀志四卷 民國李理安撰 民國二十五年排印本

35. 天下名山記六卷 清吳秋士撰 清光緒丙午重刊道藏輯要本

中華續道藏初輯第七冊

36. 纂圖互注老子道德經二卷 明初建刊六子本

37. 纂圖附釋文重言附注老子道德經二卷 宋龔士萵撰 南宋建刊巾箱本

38. 道德經解二卷 明顧錫疇撰 明貽經堂刊本

39. 道德經釋義二卷 唐呂岩撰 牟目源訂空青洞天藏版

40. 道德經注釋二卷 純陽呂仙撰 清光緒二十二年蔭餘堂刊本

41. 道德經解二卷 純陽帝君雲門魯史撰 清咸豐四年本 衙署重刊本

42. 呂子道德經解一卷 純陽子·劉沅撰 清咸豐十一年道善約編重刊本

43. 孚佑帝君淺注道德經二卷 孚佑帝君撰

44. 太上道德經解二卷 八洞仙祖撰 清刊重訂全書宗正本

45. 蘇子由道德經注四卷 宋蘇轍注 明吳淩以棟批點明吳興淩氏刊朱墨套印本

46. 道德寶章一卷 紫清真人白玉蟾撰 明纂刊員趙孟頫手寫本

47. 老子道德經古本集注二卷 宋范應元撰 清光緒黎庶昌刊古逸叢書景宋本

48. 老子道德經評點二卷 元劉辰翁評 明小築刊須溪九種本

49. 太上老子道德經四卷 元何道全注 明初刊黑口本

50. 道德經轉語二卷 元陳觀吾撰 清汗簡齋刻本

中華續道藏初輯第八冊

51. 老子集解二卷附考異一卷 明薛蕙撰 明嘉靖間刊本

52. 老子通義二卷 明朱得之撰 明嘉靖四十四年朱氏浩然齋刊本

53. 老子解二卷 明李贄撰 名亦政堂重刊廣秘笈本

54. 老子道德經參補二卷 明張登雲撰 明刊中都四子本

55. 老子翼三卷 明焦竑輯 明萬曆間王元貞刊本

56. 新刊太上老子道德經注解評林四卷 明焦竑評選明刊本

57. 老子通二卷 明沈一貫撰 明萬曆十五年老莊通合刊本

58. 道德經釋辭二卷 明王一清撰 清蔣元庭刊道藏輯要本

59. 道德經評注二卷 明歸有光輯評 明未文氏竺塢

60. 道德經精解一卷 明陳懿典撰 明萬曆間玉堂校勘二經精解本

61. 解老二卷 明陶望齡撰 明陶履中刊老莊合解本

62. 老子道德真經二卷 明孫鑛評 明刊本

63. 道德經測二卷 明洪應紹撰 明刊本

64. 老子或問二卷 明龔修默撰 明吉水羅棟刊本

65. 道德經集注二卷 明潘基慶撰 明刊老莊薈解本

66. 太上道德寶章翼二卷 明程以寧闡疏 清光緒丙午年重刊道藏輯要本

中華續道藏初輯第九冊

67. 禦注道德經二卷 清世祖注 清順治十三年內府刊本

68. 老子衍一卷 清王夫之撰 清同治四年金陵節署刊船山遺書本

69. 道德經參補注釋二卷 清顧如華孫承澤撰 清康熙四年刊本

70. 太上道德經講義二卷 清宋常星撰 民國刊本

71. 道德眼二卷 清花尚撰 清康熙四十三年樂善堂刊本

72. 道德經注二卷 清徐永佑撰 清雍正十二年滋樹堂刊本

73. 老子元翼二卷 清郭乾泗撰 清乾隆五年三多齋刊本

74. 道德經編注二卷 清胡與高注胡興宗解 清乾隆十三年雲水樓刻本

75. 道德懸解二卷 清黃元禦撰 清抄本

76. 道德經纂述二卷附音釋一卷 清汪光緒撰清嘉慶六年刊本

77. 道德經輯注二卷 清登暄撰 清嘉慶十二年南城遇安居刊老佛五經同函本

78. 道德經參注四卷 清倪元坦撰 清嘉慶二十五年佘香書屋刊本

79. 老子說略二卷 清張爾岐撰 清文淵閣四庫全書本

80. 道德經注二卷 清徐大椿撰 清同治三年善成堂刊本

中華續道藏初輯第十冊

81. 老子章義二卷 清姚鼐撰 清同治九年桐城吳氏重刊本

82. 老子本義二卷 清鄭環撰 清嘉慶七年甘泉尋樂堂刊本

83. 老子解一卷 清吳鼐撰 清光緒間吳江沈氏楷堂補刊

84. 老子注一卷 清陳澧撰 民國汪兆鏞手抄本

85. 道德經精義三卷 清黃裳 民國上海新學會社刊本

86. 道德經述義二卷 清陽子撰 清光緒間求盛齋刊本

87. 道德經經問一卷 清陽子撰 清光緒間求盛齋刊本 .

88. 道德經證二卷 清德園子撰 清光緒間刊本

89. 老子約四卷 豫道人撰 民國八年刊本

90. 道德經達詁一卷 胡薇元撰 民國九年玉津閣叢書甲集本

91. 道德經述義二卷 徐紹楨撰 民國九年學壽堂刊本

92. 老解老一卷 蔡廷幹撰 民國十一年刊本

93. 老子衍二卷 李哲明撰 民國十二年武昌自然室刊本

94. 老子玄玄解一卷 黃元炳撰 民國十四年上海醫學書局刊本

95. 老子道德經箋注一卷 丁福保撰 民國十五年上海醫學書局刊本

96. 老子道德經評點一卷 清嚴複撰 成都書局壬申校勘集虛草堂本

97. 補過齋讀老子日記六卷 清楊增新撰 民國十五年刊本

中華續道藏初輯第十一冊

98. 莊子南華真經點校三卷 元劉辰翁撰 明刊劉須溪點校三子本

99. 莊子鬳齋口義補注十卷 明張四維撰 明萬曆五年何汝成校刊本

100. 南華真經副墨八卷 明陸西星撰 明萬曆六年李齊芳刊本

101. 南華真經評注十卷 明歸有光批點 清光緒間王湘綺輯評本

中華續道藏初輯第十二冊

102. 南華經大意解懸參注五卷 藏雲山房主人明稿本

103. 莊子通義十卷 明朱得之撰 明嘉靖三十九年朱氏浩然齋刊本

104. 莊子通十卷 明沈一貫撰 明萬曆間刊本

105. 南華經因然六卷 明吳伯與撰 明刊本

中華續道藏初輯第十三冊

106. 南華經精解八卷 明陳懿典撰 明萬曆四十五年刊本

107. 莊子南華日鈔四卷 明徐曉撰 明崇禎十年刊本

108. 南華本義十六卷 明陳治安撰 清道光十五年刊本

109. 南華本義附錄八卷 明陳治安撰 清道光十五年刊本

110. 南華經集注七卷 明潘基慶撰 明刊本

中華續道藏初輯第十四冊

111. 南華真經注疏四卷 明程以寧撰 清嘉慶間蔣光庭道藏輯要本

112. 解莊十二卷 明陶望齡撰 郭正域評 明天啟元年茅兆河刻套印本

113. 莊子解二卷 明李贄撰 明萬曆四十三年刊本

114. 藥地炮莊九卷 清方以智撰 清康熙此藏軒刻本

115. 莊子解三十三卷 清王夫之撰 王敔增注清同治四年湘鄉曾氏金陵節署重刊本

116. 莊子通一卷 清王夫之撰 清同治四年湘鄉曾氏金陵節署重刊本

117. 莊子解十二卷 清吳世尚撰 清康熙五十四年光裕堂刻本

中華續道藏初輯第十五冊

118. 南華簡鈔四卷 清徐廷槐撰 清乾隆六年刊本

119. 莊子獨見三卷 清胡文英撰 清乾隆十六年三多齋刊本

120. 南華本義二卷 清林沖懿撰 清乾隆十六年存悔堂刻本

121. 莊子因六卷 清林雲銘撰 清乾隆間刊本

122. 南華通七卷 清孫嘉淦撰 清乾隆間刊本

123. 莊子雪三卷 清陸樹芝撰 清嘉慶四年刊本

124. 南華通七卷 清屈複李元春評 清道光十五年李元春輯刊青照堂叢書本

125. 南華經解三十三卷 清宣穎撰 清同治六年半畝園刊本

中華續道藏初輯第十六冊

126. 南華真經影史九卷 清周拱辰撰 清道光二十七年刊周孟侯全書本

127. 南華真經正義四卷識餘三卷 清陳壽昌撰清光緒十九年刊本

128. 南華雪心篇八卷 清劉鳳苞撰 清光緒二十三年晚香堂刊本

129. 莊子集釋十卷 清郭慶藩撰 清光緒二十年刊本

中華續道藏初輯第十七冊

130. 莊子集解八卷 清王先謙撰 清宣統元年湖南思賢書局刊本

131. 侯官嚴氏評點莊子故八卷 嚴複撰 清光緒三十一年集虛草堂本

132. 列子沖虛真經評點八卷 元劉辰翁撰 明小築刊須溪九種本

133. 列子通義八卷 明朱得之撰 明嘉靖四十三年朱氏浩然齋刊本

134. 列子沖虛真經評八卷 明孫壙撰 明天啟間吳興閔氏刊朱墨套印本

135. 亢倉子注一卷 唐何燦撰 明黃諫音釋 清文淵閣四庫全書本

136. 廣成子疏略一卷 明王文祿撰 明隆慶王文祿輯刊 百陵學山本

137. 陰符經解一卷 古十一家注 明萬曆陳繼儒輯刊 寶顏堂秘笈本

138. 黃帝陰符經注解三卷 明複初道人高時明訂正 清光緒丙午年重刊道藏輯要本

139. 陰符經疏略一卷 明王文祿撰 明隆慶王文祿輯刊百陵學山本

140. 黃帝陰符經解一卷 明焦竑撰 明末刻陰符經諸家注本 .

141. 陰符經注一卷 清李光地撰 康熙五十八年清謹軒刻安西李文貞公解義三種本 .

142. 陰符經注一卷 清徐大椿撰 清文淵閣四全書本 .

143. 陰符玄解全一卷 範宜賓注釋 清光緒丙午年重刊道藏輯要本

144. 黃帝陰符經注一卷 蒼厓氏注 清光緒丙午年重刊道藏輯要本 .

145. 陰符經真詮全一卷 清黃元炳撰 無錫黃氏藏版

146. 補過齋讀陰符經日記全一卷 清楊增新撰民國刊本

147. 太上老君說常清靜真經全一卷 八洞仙祖合注 清光緒丙午年重刊道藏輯要本 .

148. 清靜經原旨全一卷 汶水居士注釋 民國三年刊本

149. 清靜經圖注全一卷 撰人不詳 同治十一年刊本

150. 太上十三經全一卷 清李涵虛注 清道光間刊本

151. 九皇鬥姥戒殺延生真經全一卷 撰人不詳 清光緒丙午年重刊道藏輯要本

152. 元始上帝毗盧遮耶說大洞救劫尊經全一卷撰人不詳 清光緒丙午年重刊道藏輯要本

153. 太上道德大天尊說道元一炁經全一卷 撰人不詳 清光緒丙午年重刊道藏輯要本  .

154. 太上洞玄靈寶紫微金格高上玉皇本行集經闡微全一卷 撰人不詳 光緒丙午年重刊道藏輯要本

155. 高上玉皇心印妙經全一卷 八祖合注 清光緒丙午年重刊道藏輯要本

156. 終南八祖說心印妙經解全一卷 撰人不詳清光緒丙午年重刊道藏輯要本  .

157. 高上玉皇心印經全一卷 蜀抱真子注 清光緒丙午年重刊道藏輯要本 .

158. 玉皇心印經注全一卷 玄穀帝君注 清光緒丙午年重刊道藏輯要本

中華續道藏初輯第十八冊

159. 清微三品真經三卷 清張中閭重刊 清光緒丁醜年桂林唐文光堂刊本

160. 呂注北斗九皇丹經三卷 孚祐帝君注 清抄本

161. 太上無極大道三十六部尊經注解三卷 孚祐帝君注解 民國二十四年上海明善書局刊本

162. 靈妙真經疏解全一卷 孚祐上帝純陽呂祖天師疏解 清重刊道藏輯要本

163. 九皇新經注解三卷 孚祐上帝純陽呂祖天師注 清重刊道藏輯要本

164. 玄宗正旨全一卷 孚祐上帝純陽呂祖天師傳本 清重刊道藏輯要本

165. 玉樞寶經全一卷 孚祐上帝純陽呂祖天師讃解 清重刊道藏輯要本

166. 十六品經附呂祖本傳 孚祐上帝純陽呂祖天師讃解 清重刊道藏輯要本

167. 金華宗旨全一卷附闡幽問答 孚祐上帝純陽呂祖天師著 清重刊道藏輯要本

168. 同參經全一卷 孚祐上帝純陽呂祖天師著 清重刊道藏輯要本

169. 五經合編全一卷 孚祐上帝純陽呂祖天師著 清重刊道藏輯要本

170. 易說全一卷 孚祐上帝純陽呂祖天師著 清重刊道藏輯要本

171. 聖跡紀要全一卷 撰人不詳 清重刊道藏輯要本

172. 東園語錄 東園雜詠 全一卷 清重刊道藏輯要本

173. 語錄大觀全一卷 孚祐上帝純陽呂祖天師著 清重刊道藏輯要本

174. 易說全上卷 孚祐上帝純陽呂祖天師著 清重刊道藏輯要本

中華續道藏初輯第十九冊

175. 呂帝文集全一卷 孚祐上帝純陽呂祖天師注 清重刊道藏輯要本

176. 呂帝詩集全一卷 孚祐上帝純陽呂祖天師注 清重刊道藏輯要本

177. 純陽先生詩集全一卷 淮海陸潛虛初編 火西月李涵虛重編 清道光二十六年空青洞天藏版

178. 呂祖年譜 海山奇遇七卷 淮海陸潛虛初編 火西月李涵虛重編 空青洞天藏版

179. 呂祖全書三十三卷 清劉體恕彙編 羅圓吉續編 清乾隆七年壬戌刊本

180. 呂祖彙集二十卷 孚祐帝君釐定 在壇諸子校字 清咸豐間刊本

中華續道藏初輯第二十冊

181. 呂祖全書六十四卷 唐純陽祖師呂洞賓述清無我子劉恕體彙集 清萬善子邵志琳增輯 乾隆木刻版景印重刊

解題、目録

01. 序、凡例、簡目&第一册解題、目録

02. 第二册解題、目録

03. 第三册解題、目録

04. 第四册解題、目録

05. 第五册解題、目録

06. 第六册解題、目録

07. 第七册解題、目録

08. 第八册解題、目録

09. 第九册解題、目録

10. 第十册解題、目録

11. 第十一册解題、目録

12. 第十二册解題、目録

13. 第十三册解題、目録

14. 第十四册解題、目録

15. 第十五册解題、目録

16. 第十六册解題、目録

17. 第十七册解題、目録

18. 第十八册解題、目録

19. 第十九册解題、目録

20. 第二十册解題、目録
Tags: 责任编辑:思过黑鹰
】【打印繁体】【关闭】 【返回顶部
上一篇劉沅(劉止唐) 槐軒全書.下载 下一篇莊林續道藏.下载
回向偈
清净莲海佛学网:设为首页 收藏本站 交流论坛 联系我们
清净莲海佛学网 版权所有